Najwyższa rentowność wśród spółek medycznych notowanych na giełdach europejskich

Dane finansowe

Wybrane dane finansowe

Wyszczególnienie Skonsolidowane 2015 MSSF Skonsolidowane 2014 MSSF Skonsolidowane 2013 MSSF Skonsolidowane 2012 MSSF Skonsolidowane 2011 MSSF po korektach Skonsolidowane 2010 MSSF po korektach Skonsolidowane 2009 MSSF Skonsolidowane 2008 MSSF Skonsolidowane 2007 MSSF
Przychody netto ze sprzedaży 72 861 61 076 54 664 45 493 32 112 24 179 18 638 13 823 10 890
zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 435 3 492 2 978 -2 708 -2 940 1 566 3599 3 236 2 208
zysk (strata) brutto 5 236 3 002 2 293 -3 427 -3 430 2 383 3798 3 140 1 940
zysk (strata) netto 5 220 2 327 2 895 -3 373 -3 595 2 014 3042 2 531 1 556
Amortyzacja 2 734 2 691 2 578 2 306 1 714 658 346 302 295
Przepływy netto: 5 428 421 206 -3 661 -6 259 -6 553 15258 -201 248
- z działalności operacyjnej 9 019 6 708 5 490 1 722 -716 1 922 4 913 1 595 2 260
- z działalności inwestycyjnej -1 459 -728 -1 429 -3 705 -9 947 -10 076 -2 803 -24 -909
- z działalności finansowej -2 132 -5 561 -3 855 -1 678 4 404 1 601 13 148 -1 772 -1 103
Aktywa razem 58 658 51 148 53 530 53 923 57 121 50 603 42 542 23 084 22 168
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 18 620 14 806 18 461 21 749 21 074 9 827 5 710 3 221 3 503
Zobowiązania długoterminowe 7 235 7 792 8 924 10 066 9 925 2 271 1 221 1 291 1 389
Zobowiązania krótkoterminowe 11 385 7 014 9 537 11 683 9 594 6 136 3 892 1 580 1 672
Aktywa netto (kapitał własny) 40 038 36 343 35 069 32 174 36 047 40 776 36 832 19 863 18 665
Kapitał zakładowy 28 350 28 350 28 350 28 350 28 350 28 350 27 350 14 003 14 003
Liczba akcji (szt.) 28 350 061 28 350 061 28 350 061 28 350 061 28 350 061 28 350 061 28 350 061 14 002 875 14 002 875
Wartość księgowa na 1 akcję (w zł) 1,41 1,28 1,24 1,13 1,27 1,44 1,3 1,42 1,33
Zysk (strata) netto na 1 akcję (zł/szt.) 0,18 0,08 0,10 -0,12 -0,13 0,07 0,11 0,18 0,11
Rozwodniony zysk (strata) na 1 akcję1) (w zł/szt.) 0,18 0,08 0,10 -0,12 -0,13 0,07 0,11 0,09 0,05
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na 1 akcję (w zł) 0,14* 0,06 0,04 0 0,03 0,04 0,04 0,17 0,1

* deklaracja zarządu

Podstawowe wskaźniki finansowe

Rentowność sprzedaży

Ratio 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
zysk netto/przychody ze sprzedaży 7,16 3,81 5,30 -7,41 -11,20 8,33 16,32 18,31 14,29

Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)

Ratio   2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące 1,41 1,46 0,81 0,67 1,26 2,79 5,21 2,94 2,08

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

Ratio   2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem 31,74 28,95 34,49 40,33 36,89 19,42 13,42 13,95 15,80

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

Ratio   2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
zysk netto/aktywa ogółem 8,90 4,55 5,41 -6,26 -6,29 3,98 7,15 10,96 7,02

Pobierz

Biuro relacji inwestorskich

Grażyna Jendyk

tel.: (58) 775 09 19,
e-mail: g.jendyk@polmed.pl

83-200 Starogard Gdański
Os. Kopernika 21