Najwyższa rentowność wśród spółek medycznych notowanych na giełdach europejskich

Oferta publiczna akcji

Oferta publiczna akcji serii H

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLMED S.A. dnia 10 listopada 2009 roku podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B, D, E, F i H oraz praw do akcji serii H (PDA).

Sprzedaż akcji serii H, przeprowadzona na podstawie Prospektu Emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego dnia 15 lipca 2010 roku (wraz ze zmianami wynikającymi z zatwierdzanych aneksów), rozpoczęła się w dniu 28 września 2010 roku i zakończyła w dniu 1 października 2010 roku. Akcje serii H zostały przydzielone w dniu 6 października 2010roku. W ramach sprzedaży akcji serii H oferowanych było 1.000.000 akcji. Stopa redukcji wyniosła 42,7525%. Emitent w pierwszej kolejności przydzielił akcje Inwestorom, którzy złożyli zapisy na akcje w związku z uczestnictwem tych Inwestorów w procesie budowy Księgi Popytu i złożyli Deklaracje Zainteresowania z ceną nie niższą niż cena emisyjna oraz zapis na akcje w liczbie równej ilości akcji określonej w Deklaracji Zainteresowania. Powyższe kryteria spełniło 68 (sześćdziesiąt osiem) zapisów na łączną liczbę 1.746.800 akcji. Ponieważ łączna liczba akcji objętych zapisami złożonymi przez Inwestorów biorących udział w procesie budowania Księgi Popytu przekroczyła liczbę Akcji Oferowanych, zapisy podlegały proporcjonalnej redukcji wynoszącej 42,7525%. Stopa alokacji w ramach pojedynczego zapisu wyniosła 57,2475%. W ramach sprzedaży akcji serii H złożono zapisy na 2.479.428 akcji.

W ramach przeprowadzonej sprzedaży akcji serii H dokonano przydziału 1 000 000 akcji. Akcje serii H były obejmowane po cenie sprzedaży równej 3,50 zł. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą wyniosła 221. Przydzielono łącznie 1 000 000 akcji serii H 68 podmiotom. Zarząd Spółki nie podpisywał umów subemisji. Wartość przeprowadzonej sprzedaży, rozumiana jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży wyniosła 3 500 000,00 zł.

Biuro relacji inwestorskich

Grażyna Jendyk

tel.: (58) 775 09 19,
e-mail: g.jendyk@polmed.pl

83-200 Starogard Gdański
Os. Kopernika 21