Najwyższa rentowność wśród spółek medycznych notowanych na giełdach europejskich

Prospekty emisyjne

Prospekt Emisyjny "POLMED" S.A.

WAŻNA INFORMACJA PRZED ZAPOZNANIEM SIĘ Z TREŚCIĄ PROSPEKTU
UWAGA!
Przed uzyskaniem dostępu do Prospektu lub uczynieniem jakiegokolwiek użytku z Prospektu, prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej informacji oraz poniższego zastrzeżenia dotyczącego Prospektu dostępnego na stronie internetowej. Uzyskanie dostępu do treści Prospektu jest równoznaczne z zobowiązaniem się do przestrzegania poniższych warunków, wraz ze wszelkimi zmianami, jakie mogą zostać do nich wprowadzone.
Prospekt udostępniany jest na stronie internetowej w formie elektronicznej. Przypominamy, że dokumenty, do których dostęp uzyskano przez Internet, mogą ulec zmianie lub modyfikacji podczas procesu przesyłania. Ze względu na powyższe, ani Spółka ani członkowie jej organów, pracownicy oraz doradcy, ani podmioty z nimi powiązane, nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek rozbieżności pomiędzy treścią wersji elektronicznej Prospektu, do której uzyskali Państwo dostęp, oraz dokumentem Prospektu w wersji papierowej. Przypominamy, że uzyskują Państwo dostęp do Prospektu pod warunkiem, że są Państwo do jego uzyskania uprawnieni zgodnie z przepisami prawa lokalnej jurysdykcji właściwej dla Państwa. Uzyskanie dostępu do Prospektu nie upoważnia Państwa do przekazania Prospektu innym osobom.
Otrzymują Państwo niniejszy dostęp do Prospektu w wersji elektronicznej na własne ryzyko i są Państwo odpowiedzialni za sprawdzenie, że jest on wolny od wirusów i innych niepożądanych plików.
Prospekt został sporządzony w związku z planowanym ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 19.317.204 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, w tym: 7.282.204 Akcji Serii CB oraz 12.035.000 Akcji serii G.

ZASTRZEŻENIE PRAWNE
Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszego zastrzeżenia. Pobranie pliku Prospektu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia w treści określonej poniżej oraz oznacza zaakceptowanie ograniczeń wskazanych w niniejszym zastrzeżeniu, jak również stanowi potwierdzenie, że wchodzą Państwo na tę stronę z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
W dniu 1 grudnia 2011 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Prospekt Emisyjny ("Prospekt") "POLMED" S.A. ("Spółka"), sporządzony w związku z zamiarem  ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie 7.282.204 Akcji Serii CB oraz 12.035.000 Akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym.
Niniejsza elektroniczna wersja Prospektu opublikowana została na podstawie art. 45 w związku z art. 47 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych. Prospekt stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce. Inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu, a w szczególności z czynnikami ryzyka związanymi z inwestowaniem w akcje Spółki. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące tych papierów wartościowych powinny być podejmowane po analizie treści całego Prospektu, łącznie z aneksami do Prospektu.
Zamieszczone na tej stronie informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Informacje zamieszczone na niniejszej stronie przeznaczone są wyłącznie dla osób mających miejsce zamieszkania i przebywających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Na podstawie Prospektu nie jest przeprowadzana emisja akcji ani publiczna oferta akcji Spółki ani na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ani żadnego innego kraju. Prospekt nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia. Prospekt ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską. Papiery wartościowe objęte Prospektem nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki). Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami prawa innych państw, które mogą się do niego stosować.

OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM (AM) SIĘ Z POWYŻSZYMI ZASTRZEŻENIAMI ORAZ OŚWIADCZAM, ŻE JESTEM OSOBĄ, KTÓREJ ZGODNIE Z PRAWEM WOLNO UDOSTĘPNIĆ PROSPEKT

Prospekt Emisyjny POLMED SA zatwierdzony w dniu 1 grudnia 2011 r. ( PDF 4 MB)


Oferta publiczna serii H

WAŻNA INFORMACJA PRZED ZAPOZNANIEM SIĘ Z TREŚCIĄ PROSPEKTU

UWAGA!
Przed uzyskaniem dostępu do Prospektu lub uczynieniem jakiegokolwiek użytku z Prospektu, prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej informacji oraz poniższego zastrzeżenia dotyczącego Prospektu dostępnego na stronie internetowej. Uzyskanie dostępu do treści Prospektu jest równoznaczne z zobowiązaniem się do przestrzegania poniższych warunków, wraz ze wszelkimi zmianami, jakie mogą zostać do nich wprowadzone.

Prospekt udostępniany jest na stronie internetowej w formie elektronicznej. Przypominamy, że dokumenty, do których dostęp uzyskano przez Internet, mogą ulec zmianie lub modyfikacji podczas procesu przesyłania. Ze względu na powyższe, ani Spółka ani członkowie jej organów, pracownicy oraz doradcy, ani podmioty z nimi powiązane, nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek rozbieżności pomiędzy treścią wersji elektronicznej Prospektu, do której uzyskali Państwo dostęp, oraz dokumentem Prospektu w wersji papierowej.

Przypominamy, że uzyskują Państwo dostęp do Prospektu pod warunkiem, że są Państwo do jego uzyskania uprawnieni zgodnie z przepisami prawa lokalnej jurysdykcji właściwej dla Państwa. Uzyskanie dostępu do Prospektu nie upoważnia Państwa do przekazania Prospektu innym osobom.

Otrzymują Państwo niniejszy dostęp do Prospektu w wersji elektroniczny na własne ryzyko i są Państwo odpowiedzialni za sprawdzenie, że jest on wolny od wirusów i innych niepożądanych plików.

Prospekt został sporządzony w związku z Ofertą publiczną 1.000.000 sztuk Akcji Serii H POLMED SA oraz dopuszczeniem Akcji Serii B, Serii D, Serii E, Serii F, Praw do Akcji Serii H oraz Akcji Serii H Spółki POLMED SA do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszego zastrzeżenia. Pobranie pliku Prospektu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia w treści określonej poniżej oraz oznacza zaakceptowanie ograniczeń wskazanych w niniejszym zastrzeżeniu, jak również stanowi potwierdzenie, że wchodzą Państwo na tę stronę z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W dniu 15 lipca 2010 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Prospekt Emisyjny („Prospekt”) POLMED SA („Spółka”), sporządzony w związku z Ofertą publiczną Akcji Serii H POLMED SA oraz dopuszczeniem Akcji Serii B, Serii D, Serii E, Serii F, Praw do Akcji Serii H oraz Akcji Serii H Spółki POLMED SA do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

Niniejsza elektroniczna wersja Prospektu opublikowana została na podstawie art. 45 w związku z art. 47 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych. Prospekt stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce oraz o Ofercie Publicznej. Inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu, a w szczególności z czynnikami ryzyka związanymi z inwestowaniem w akcje Spółki. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące tych papierów wartościowych powinny być podejmowane po analizie treści całego Prospektu, łącznie z aneksami do Prospektu.

Zamieszczone na tej stronie informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Informacje zamieszczone na niniejszej stronie przeznaczone są wyłącznie dla osób mających miejsce zamieszkania i przebywających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Oferta Publiczna jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Prospekt nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia. Prospekt ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską. Papiery wartościowe objęte Prospektem nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki). Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami prawa innych państw, które mogą się do niego stosować.

OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM (AM) SIĘ Z POWYŻSZYMI ZASTRZEŻENIAMI ORAZ OŚWIADCZAM, ŻE JESTEM OSOBĄ, KTÓREJ ZGODNIE Z PRAWEM WOLNO UDOSTĘPNIĆ PROSPEKT ORAZ KTÓRĄ WOLNO ZAPRASZAĆ DO UCZESTNICTWA W PRZEPROWADZANEJ OFERCIE PUBLICZNEJ STOSOWNIE DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA.

Prospekt Emisyjny POLMED SA zatwierdzony w dniu 15 lipca 2010 r. ( PDF 4,6 MB)

Aneks nr 1 do Prospektu Emisyjnego POLMED SA zatwierdzony w dniu 12 sierpnia 2010 r.  ( PDF  KB)

Aneks nr 2  do Prospektu Emisyjnego POLMED SA zatwierdzony w dniu 9 września 2010 r.  ( PDF 96 KB)

Aneks nr 3  do Prospektu Emisyjnego POLMED SA zatwierdzony w dniu 14 września 2010 r.  ( PDF 87 KB)

Aneks nr 4  do Prospektu Emisyjnego POLMED SA zatwierdzony w dniu 17 września 2010 r. ( PDF 354 KB)

Wersja podzielona na rozdziały:

Strona tytułowa ( PDF 96 KB)

Część I - Spis treści ( PDF 120 KB)

Część II - Podsumowanie  ( PDF 206 KB)

Część III - Czynniki ryzyka ( PDF 181 KB)

Część IV - Dokument rejestracyjny ( PDF 3,3 MB)

Część V - Dokument ofertowy  ( PDF 660 KB)

Część VI - Definicje, skróty ( PDF 106 KB)

Aneks nr 1 do Prospektu Emisyjnego POLMED SA zatwierdzony w dniu 12 sierpnia 2010 r.  ( PDF  KB)

Aneks nr 2  do Prospektu Emisyjnego POLMED SA zatwierdzony w dniu 9 września 2010 r.  ( PDF 96 KB)

Aneks nr 3  do Prospektu Emisyjnego POLMED SA zatwierdzony w dniu 14 września 2010 r.  ( PDF 87 KB)

Aneks nr 4  do Prospektu Emisyjnego POLMED SA zatwierdzony w dniu 17 września 2010 r. ( PDF 354 KB)

Biuro relacji inwestorskich

Grażyna Jendyk

tel.: (58) 775 09 19,
e-mail: g.jendyk@polmed.pl

83-200 Starogard Gdański
Os. Kopernika 21